Hybridní silikátové systémy ombran

V oblasti průmyslové, ale i veřejné kanalizace musí stavební konstrukce odolávat vysokému namáhání. Cementem pojené stavební hmoty se při kontaktu s kyselým zatížením velice často dostávají na hranice svých ochranných možností. K poškození stavebních dílů dochází především v oblastech s pH-faktorem pod 3,5 nebo při silném kolísání pH-faktoru. To v oblasti komunálních vod většinou nenastává, výjimkou jsou ale např. kanalizační šachty a objekty v oblasti průmyslových odpadních vod nebo šachty, kterými na dně protéká větší množství odpadních vod, a kdy šachta samotná nad hladinou těchto vod slouží jako „komín“ pro kyselé plyny uvolňující se z odpadní vody, které mají velice agresivní účinek na betonové povrchy. Již po několika letech provozu vypadají šachty následovně:

Šachta po 5-letém provozu namáhaná BSK

Šachta po 5-letém provozu namáhaná biogenní korozí kyseliny sírové (BSK)

Existuje tedy nějaké řešení?

Tím řešením jsou hybridní silikátové systémy ombran, které spolehlivě ochrání Vaše konstrukce před účinky tohoto agresivního prostředí. Tyto speciální ochranné systémy Vám nabízí vysokou chemickou odolnost jak v kyselém tak v zásaditém prostředí pH-faktoru. Díky trimerizační reakci vzniká velmi těsná matrice, která je nepropustná pro škodlivé látky. Jejich základní a podstatnou výhodou je schopnost difúze vodních par.

Betonové a cihelné stavební díly jako jsou odpadní stoky, šachty nebo čerpací stanice leží přímo v kontaktu s okolní zeminou. Není tak možné vyloučit zpětné provlhnutí těchto objektů. Difúzně uzavřené systémy, jako např. epoxidové pryskyřice, přerušují přirozený transport vodních par skrz stavební konstrukci. Tím dochází ke vzniku osmotického a kapilárního tlaku mezi ochranným systémem a podkladem. Následkem je vznik puchýřů a plošné odlupování těchto systémů od podkladu! Ochranné systémy ombran na bázi hybridní silikátové technologie jsou schopné difúze vodních par a zamezují tak poškozením vlivem osmózy.

ombran FT – Bezpečná sanace odlučovačů

Sanační opatření u odlučovacích zařízení kladou vysoké nároky na plánování a provádění jakož i na použité systémy. Přitom samotný ochranný systém hraje klíčovou roli. Velice často se pro ochranu používají systémy na bázi epoxidových pryskyřic, které jsou po velice krátkém čase poškozené a vykazují bílé puchýře a plošné odlupování od podkladu. Proč? - osmotický tlak a odprýsknutí systémů. Hybridní silikátový ochranný systém ombran FT je určen speciálně pro odlučovače a nabízí trvalou ochranu proti namáhání běžnému v těchto zařízeních. ombran FT je schopen difúze vodních par a umožňuje tak jejich přirozený transport skrz stavební konstrukci, čímž zamezuje tvorbě puchýřů. Díky speciálnímu složení tohoto hybridního silikátového ochranného systému se spojuje vysoká odolnost vůči poškrábání a rázům s ochranným těsnícím účinkem proti celé řadě lehkých kapalin, tuků, mastných kyselin a dalších agresivních médií.

ombran CPS – Bezpečná ochrana šachet a stok

Jedním z nejběžnějších namáhání v uzavřených odpadních objektech nad hladinou vody je biogenní koroze kyseliny sírové (BSK). Zde dosahuje hodnota pH-faktoru prostředí hodnot < 1,0. Nechráněné betony a cementem pojené spárovací malty nejsou schopné dlouhodobě odolávat hodnotám pH-faktoru pod 3,5. Biogenní kyselina sírová má ničivý účinek na cementový tmel, který zcela rozpouští. Výsledkem je úbytek konstrukce betonu v řádu několika centimetrů za rok. ombran CPS začíná tam, kde jiná ochranná souvrství již dávno končí. Vaše kanalizační šachty, odpadní stoky a čerpací stanice budou tímto systémem chráněny před účinky biogenní koroze kyseliny sírové. Jak v kyselém (pH-faktor ≤ 1,0) tak v zásaditém prostředí (pH-faktor ≥ 12,0) je ombran CPS dlouhodobě odolný. Povrchové kapilární a zhutňovací póry v minerálních podkladech se uzavřou, aniž by se negativně ovlivnila schopnost difúze vodních par stavebního dílu.

Šachta po lokální reprofilaci

Šachta po lokální reprofilaci systémem ombran MHP

Šachta po nanesení finální ochrany ombran CPS

Šachta po nanesení finální ochrany ombran CPS

Výhody silikátových systémů:

  • vysoká chemická odolnost

  • těsnost vůči kyselinám

  • odolnost vůči poškrábání a rázovému namáhání

  • jednoduchá a rychlá aplikace

  • velmi dobrá opravitelnost hotových ploch

  • schopnost difúze vodních par

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz