Zatěsnění hrázových bloků a ochrana betonu na Žermanické přehradě

Údolní nádrž na Lučině u Žermanic pro zásobení ostravského průmyslu provozní vodou byla vybudována v letech 1951 až 1957. Účelem vodního díla Žermanice je zásobení Nové Huti a.s. v Ostravě a Biocelu Paskov a.s. provozní vodou, dále pak nalepšování průtoků v toku pod přehradou a výroba elektrické energie. Nádrž a její okolí je vyhledávaným rekreačním místem.

Betonová tížní hráz s celkovou kubaturou betonu 116600 m3 je založena v prostředí složitých geologických poměrů s potřebnými konstrukčními úpravami spodní stavby i podloží. Pravidelná měření posunů (deformací) hráze a konsolidace podloží tvoří nezbytnou součást péče o bezpečný provoz vodního díla.

Dilatační spoje mezi jednotlivými hrázovými bloky byly při výstavbě zatěsněny pomocí jílu. Na těchto jílových kanálcích se ale již podepsal čas a docházelo zde k netěsnostem. V roce 2014 došlo k pokusu o dotěsnění těchto dilatačních spojů z inspekčních šachet pomocí mechanického přikotvení příložných úhelníků v kombinaci se speciální gumou. Ve spodní části dilatace, kde je spoj již lépe přístupný, byla v úseku výšky cca 2 m navržena těsnící injektáž. Jako vhodný materiál byla zvolena speciální hydrostrukturní pryskyřice na bázi akrylátu zesílena polymery MC-Injekt GL-95 TX. Cílem bylo proinjektovat v daném úseku 80 až 120 cm mocnou konstrukci, a to až k netěsnému jílovému korálku. Kontrolními vrty bylo zjištěno kompletní proinjektování dilatačního spoje. Díky prokázanému úspěchu injektáže ve zkušební dilataci, bylo v roce 2015 naplánována injektáž ostatních dilatačních spojů ne celou jejich výšku cca 30 m.

I na vzdušné straně přehradní hráze se již začaly projevovat známky degradace betonu, která na některých místech vyžadovala provést lokální reprofilaci opravnou maltou Nafufill KM 250. Dalším požadavkem pak bylo zlepšení charakteristik podkladního betonu z hlediska jeho nasákavosti s požadavkem na nezměněný optický vzhled hráze. Vzdušný líc přehrady byl za tímto účelem ochráněn na ploše 1500 m2 hydrofobizačním nátěrem Emcephob WM.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz